Introduction of Acupoints:Meridian Points.

Meridian Points.
Acupuncture Icon 01 ✵The basic terms of meridian points are introduced:meridian point, specific points,five transport points, well points, spring points, acupoints, meridian points,sea points, source points, connecting points, cleft points, alarm point,back transport points, eight influential points, crossing point, eight confluence points, lower confluence points.

 The acupuncture point of the fourteen meridians are introduced with category links.

Introduction of Acupoints:Meridian Points.

 Acupuncture Introduction: The basic terms of meridian points are introduced:meridian point, specific points,five transport points, well points, spring points, acupoints, meridian points,sea points, source points, connecting points, cleft points, alarm point,back transport points, eight influential points, crossing point, eight confluence points, lower confluence points.

 ✵meridian point: acupuncture point of a regular meridian.

 ✵specific points: ponts on the meridians with specific therapeutic effects, hence, specific names.They are the five transport points, source points, connecting points, alarm points, back transport points, eight influential points, cleft points, crossing points, eight confluence points, and lower sea points.

 ✵five transport points: five points on each of the twelve meridians distributing distal to the elbow and knees, varying in their condition of the flow of qi and blood.They are the well points, spring points, stream points, river points and sea points.

 ✵well points: transport points located at the end of the fingers or toes.Each of the twelve meridians has a well point.They are shaoshang(LU11),shangyang(LI1),zhongchong(PC9),guanchong(TE1),shaochong(HT9),shaoze(SI1),yinbai(SP1),lidui(ST45),dadun(LR1),zuqiaoyin(GB44),yongquan(KI1),and zhiyin(BL67).They are mainly used for emergency revival.

 ✵spring points: transport points located at the distal ends of the limbs mainly in the metacarpal and metatarsal regions.Each of the twelve meridians has a spring point, namely, yuji(LU10),erjian(LI2),laogong(PC8),yeman(TE2),shaofu(HT8),qiangu(SI2),dadu(SP2),neiting(ST44),xingjian(LR2),xiaxi(GB43),rangu(KI2),and tonggu(BL66).They are mainly used for treating febrile diseases.

 ✵acupoints: (1).acupoints:acupuncture points in general;(2).stream points:transport points located on the hands or feet.Each of the twelve meridians has a stream point, namely, taiyuan(LU9),sanjian(LI3),daling(PC7),zhongzhu(TE3),shenmen(HT7),houxi(SI3),taibai(SP3),xiangu(ST43),taichong(LR3),zulinqi(GB41),taixi(KI3),and shugu(BL65).They are mainly used for treating rheumatism.

 ✵meridian points: (1).meridian points:points on the fourteen meridians, 361 in all;(2).river points:transport points mostly located on the legs and forearms.Each of the twelve meridians has a spring point, namely, jingqu(LU8),yangxi(LI5),jianshi(PC5),zhigou(TE6),lingdao(HT4),yanggu(SI5),shangqiu(SP5),jiexi(ST41),zhongfeng(LR4),yangfu(GB38),fuliu(KI7),and kunlun(BL60).They are mainly used for treating cough, asthma, and disorders of the throat.

 ✵sea points: transport points mostly located on the elbow or the knee.Each of the twelve meridians has a sea point, namely, chize(LU5),quchi(LI11),quze(PC3),tianjing(TE10),shaohai(HT3),xiaohai(SI8),yinlingquan(SP9),zusanli(ST36),ququan(LR8),yanglingquan(GB34),yingu(KI10),and weizhong(BL40).They are mainly used for treating diseases of the fu organs such as the stomach and intestines.

 ✵source points: points where the original qi of zang-fu viscera passes or stays.,Each of the twelve meridians has a source point, namely, taiyuan(LU9),jinggu(UB64),hegu(LI4),taixi(KI3),chongyang(ST42),daling(PC7),taibai(SP3),yangchi(TE4),shenmen(HT7),qiuxu(GB40),wangu(SI4),and taichong(LR3).

 ✵connecting points: points for the fourteen meridians to connect the respective yin and yang meridians interior-exteriorly.The spleen meridian has two connecting points, hence fifteen in all.They are pianli(LI6),dazhong(KI4),lieque(LU7),feiyang(BL58),gongsun(SP4),waiguan(TE5),fenglong(ST40),neiguan(PC6),zhizheng(SI7),ligou(LR5),tongli(HT5),guangming(GB37),dabao(SP21),changqiang(GV1),and jiuwei(CV15).

 ✵cleft points: point where the meridian qi accumulates deeply.Each of the twelve meridians, together with the yin heel, yang heel, yin link, and yang link vessels, has a cleft point, hence sixteen in all.They are kongzui(LU6),huizong(TE7),ximen(PC4),yanglao(SI6),yinxi(HT6),liangqiu(ST34),wenliu(LI7),waiqiu(GB36),jinmen(UB63),fuyang(UB59),diji(SP8),jiaoxin(KI8),zhongdu(LR6),yangjiao(GB35),shuiquan(KI5),and zhubin(KI9).The cleft point is mainly used to treat acute disorders and pains in the area related to its respective meridian, and diseases of the corresponding internal viscera.

 ✵alarm point: point located on the chest or abdomen, where the qi of the respective internal viscus is concentrated, and so pathological reactions such as tenderness will be found if the internal viscus is diseased.Zhongfu(LU1),zhongwan(CV12),danzhong(CV17),shimen(CV5),juque(CV14),jingmen(GB25),qimen(LR14),tianshu(ST25),riyue(GB24),huanyuan(CV4),zhangmen(LR13), and zhongji(CV3) are alarm points.

 ✵back transport points: specific points located along the bladder meridian on the back, whither the qi of the zang-fu viscera flows, and pain upon pressure if often found when the corresponding viscera are:feishu(BL13)-lung;jueyinshu(BL14)-pericardium;xinshu(BL15)-heart;ganshu(BL18)-liver;danshu(BL19)-gallbladder;pishu(BL20)-spleen;sanjiaoshu(BL22)-triple energizer;shenshu(BL23)-kidney;dachangshu(BL25)-large intestine;xiaochangshu(BL27)-small intestine;pangguangshu(BL28)-urinary bladder.

 ✵eight influential points: eight important points which are closely related to the zang, fu, qi, blood, bone, marrow, tendons and blood vessel respectively, namely, zhangmen(LR13) to the zang-organs, zhongwan(CV12) to the fu-organs, danzhong(CV17) to qi, geshu(BL17) to blood, dazhu(BL11) to the bones, xuanzhong(GB39) to the marrow, yanglingquan(GB34) to the tendons, and taiyuan(LU9) to the vessels.

 ✵crossing point: point where two or more meridians intersect.

 ✵eight confluence points: points where the regular meridians communicate with the eight extra meridians, namely, gongsun(SP4), neiguan(PC6), houxi(SI3), shenmai(BL62), waiguan(TE5),zulinqi(GB41),lieque(LU7), and zhaohai(KI6).

 ✵lower confluence points: lower sea points:specific points on the three yang meridians of the foot where the qi of the six fu-organs flows into the meridian, namely, zusanli(ST36) for the stomach, shangjuxu(ST37) for the large intestine, xiajuxu(ST39) for the small intestine, yanglingquan(GB34) for the gallbladder, weizhong(BL40) for the urinary bladder, and weiyang(BL39) for the triple energizer.Since three of them,i.e.,ST36,GB34 and BL40, are the same as the sea points, they are also called the lower sea points.

 
Acupoints:Meridian Points of the fourteen meridians.

 Introduction: The meridian points are acupuncture point of a regular meridian.Introduction of Acupoints:Meridian Points,Meridian Points of lung meridian,Meridian Points of large intestine meridian,Meridian Points of stomach meridian,Meridian Points of spleen meridian,Meridian Points of heart meridian,Meridian Points of small intestine meridian,Meridian Points of bladder meridian,Meridian Points of kidney meridian,Meridian Points of pericardium meridian,Meridian Points of triple energizer meridian,Meridian Points of gallbladder meridian,Meridian Points of liver meridian.,Meridian Points of governor vessel,Meridian Points of conception vessel.

 
References:
  • 1.Acupuncture and Moxibustion:A brief introduction.

 Edit date:
   cool hit counter