Acupoints:Meridian Points of triple energizer meridian.

Introduction.
Acupuncture Icon 01 The basic terms of points of triple energizer meridian are introduced:points of triple energizer meridian(TE), guanchong(TE1), yemen(TE2), zhongzhu(TE3),yangchi(TE4), waiguan(TE5), zhigou(TE6), huizong(TE7),sanyangluo(TE8),sidu(TE9), tianjing(TE10), qinglengyuan(TE11),xiaoluo(TE12), naohui(TE13), jianliao(TE14), tianliao(TE15),tianyou(TE16),yifeng(TE17), chimai(TE18), luxi(TE19),jiaosun(TE20), ermen(TE21), erheliao(TE22), sizhukong(TE23).With an introduction of the meridian Points of pericardium meridian.

Meridian Points of pericardium meridian.

 ancient portrait of pericardium meridian The Basics: The basic terms of points of pericardium meridian are introduced:points of pericardium meridian(PC), tianchi(PC1), tianquan(PC2), quze(PC3),ximen(PC4), jianshi(PC5), neiguan(PC6), daling(PC7),laogong(PC8),zhongchong(PC9).

 ✵points of pericardium meridian(PC): acupuncture-moxibustion points distributed on the pericardium meridian(PC).

 ✵tianchi(PC1): point on the chest, in the 4th intercostal space, 1 cun lateral to the nipple and 5 cun lateral to the anterior midline.Tianchi locates in the anterior thoracic region, in the fourth intercostal space, 5 B-cun lateral to the anterior median line.

 ✵tianquan(PC2): point on the medial side of the arm, 2 cun below the anterior end of the axillary fold, between the long and short heads of the biceps muscle of the arm.Tianquan locates on the anterior aspect of the arm, between the long head and short head of the biceps branchii muscle, 2 B-cun distal to the anterior axillary fold.

 portrait of PC1 to PC9: ✵quze(PC3): point at the midpoint of the cubital crease, on the ulnar side of the tendon of the biceps muscle of the arm.Quze locates on the anterior aspect of the elbow, at the cubital crease, in the depression medial to the biceps brachii tendon.

 ✵ximen(PC4): point on the palmar side of the forearm and on the line connecting quze(PC7), 5 cun above the crease of the wrist.Ximen locates on the anterior aspect of the forearm, between the tendons of the palmaris longus and the flexor carpi radialis, 5 B-cun proximal to the palmar wrist crease.

 ✵jianshi(PC5): point on the palmar side of the forearm and on the line connecting quze(PC3) and daling(PC7), 3 cun above the crease of the wrist, between the tendons of the long palmar muscle and radial flexor muscle of the wrist.Jianshi locates on the anterior aspect of the forearm, between the tendons of the palmaris longus and the flexor carpi radialis, 3 B-cun proximal to the palmar wrist crease.

 ✵neiguan(PC6): point on the palmar side of the forearm and on the line connecting quze(PC3) and daling(PC7), 2 cun above the crease of the wrist, between the tendons of the long palmar muscle and radial flexor muscle of the wrist.Neiguan locates on the anterior aspect of the forearm, between the tendons of the palmaris longus and the flexor carpi radialis, 2 B-cun proximal to the palmar wrist crease.

 ✵daling(PC7): point at the midpoint of the crease of the wrist, between the tendons of the long palmar muscle and radial flexor muscle of the wrist.Daling locates on the anterior aspect of the wrist, between the tendons of palmaris longus and the flexor carpi radialis, on the palmar wrist crease.

 ✵laogong(PC8): point at the center of the palm, between the 2nd and 3rd metacarpal bones,but close to the latter, and on the part touching the tip of the middle finger when a fist is made.Laogong locates on the palm of the hand, in the depression between the second and third metacarpal bones, proximal to the metacarpophalangeal joint.

 ✵zhongchong(PC9): point at the center of the tip of the middle finger.Zhongchong locates on the middle finger, at the centre of the tip of the middle finger.

 
Meridian Points of triple energizer meridian.

 ancient portrait of triple energizer meridian The Basics: The basic terms of points of triple energizer meridian are introduced:points of triple energizer meridian(TE), guanchong(TE1), yemen(TE2), zhongzhu(TE3),yangchi(TE4), waiguan(TE5), zhigou(TE6), huizong(TE7),sanyangluo(TE8),sidu(TE9), tianjing(TE10), qinglengyuan(TE11),xiaoluo(TE12), naohui(TE13), jianliao(TE14), tianliao(TE15),tianyou(TE16),yifeng(TE17), chimai(TE18), luxi(TE19),jiaosun(TE20), ermen(TE21), erheliao(TE22), sizhukong(TE23).

 ✵points of triple energizer meridian(TE): acupuncture-moxibustion points distributed on the triple energizer meridian(TE).

 ✵guanchong(TE1): point on the ulnar side of the distal segment of the ring finger, 0.1 cun from the corner of the nail.Guanchong locates on the ring finger, ulnar to the distal phalanx, 0.1 F-cun proximal to the ulnar corner of the fingernail, at the intersection of the vertical line of the ulnar side of the nail and the horizontal line of the base of the fingernail.

 ✵yemen(TE2): point on the dorsum of the hand, between the ring and little fingers, at the junction of the red and white skin,proximal to the margin of the web.Yemen locates on the dorsum of the hand, in the depression superior to the web margin between the ring and little fingers, at the border between the red and white flesh.

 ✵zhongzhu(TE3): point on the dorsum of the hand, proximal to the 4th metacarpophalangeal joint, in the depression between the 4th and 5th metacarpal bones.Zhongzhu locates on the dorsum of the hand, between the fourth and fifth metacarpal bones, in the depression proximal to the fourth metacarpophalangeal joint.

 portrait of TE1 to TE11: ✵yangchi(TE4): point at the midpoint of the dorsal crease of the wrist, in the depression on the ulnar side of the tendon of the extensor muscle of the fingers.Yangchi locates on the posterior aspect of the wrist, in the depression ulnar to the extensor digitorum tendon, on the dorsal wrist crease.

 ✵waiguan(TE5): point on the dorsal side of the forearm and on the line connecting yangchi(TE4) and the tip of the olecranon,2 cun proximal to the dorsal crease of the wrist, between the radius and the ulna.Waiguan locates on the posterior aspect of the forearm, midpoint of the interosseous space between the radius and the ulna, 2 B-cun proximal to the dorsal wrist crease.

 ✵zhigou(TE6): point on the dorsal side of the forearm and on the line connecting yangchi(TE4) and the tip of the olecranon, 3 cun proximal to the dorsal crease of the wrist, between the radius and the ulna.Zhigou locates on the posterior aspect of the forearm, midpoint of the interosseous space between the radius and the ulna, 3 B-cun proximal to the dorsal wrist crease.

 ✵huizong(TE7): point on the dorsal side of the forearm, 3 cun proximal to the dorsal crease of the wrist, on the ulnar side of zhigou(TE6) and on the radial border of the ulna.Huizong locates on the posterior aspect of the forearm, just radial to the ulna, 3 B-cun proximal to the dorsal wrist crease.

 ✵sanyangluo(TE8): point on the dorsal side of the forearm, 4 cun proximal to the dorsal crease of the wrist, between the radius and the ulna.Sanyangluo locates on the posterior aspect of the forearm, midpoint of the interosseous space between the radius and the ulna, 4 B-cun proximal to the dorsal wrist crease.

 ✵sidu(TE9): point on the dorsal side of the forearm and on the line connecting yangchi(TE4) and the tip of the olecranon, 5 cun distal to the tip of the olecranon, between the radius and ulna.Sidu locates on the posterior aspect of the forearm, midpoint of the interosseous space between the radius and the ulna, 5 B-cun distal to the prominence of the olecranon.

 ✵tianjing(TE10): point on the lateral side of the upper arm, in the depression 1 cun proximal to the tip of the olecranon when the elbow is flexed.Tianjing locates on the posterior aspect of the elbow, in the depression 1 B-cun proximal to the prominence of the olecranon.

 ✵qinglengyuan(TE11): point with the elbow flexed, on the lateral side of the upper arm, 2 cun above the tip of the olecranon and 1 cun above tianjing(TE10).Qinglengyuan locates on the posterior aspect of the arm, on the line connecting the prominence4 of the olecranon with the acromial angle, 2 B-cun proximal to the prominence of the olecranon.

 portrait of TE2 to TE23: ✵xiaoluo(TE12): point on the lateral side of the upper arm,at the midpoint of the line connecting qinglengyuan(TE11) and naohui(TE13).Xiaoluo locates on the posterior aspect of the arm, on the line connecting the prominence of the olecranon with the acromial angle, 5 B-cun proximal to the prominence of the olecranon.

 ✵naohui(TE13): point on the lateral side of the upper arm and on the line connecting the tip of the olecranon and jianliao(TE14), 3 cun below jianliao(TE14), and on the posterioinferior border of the deltoid muscle.Naohui locates on the posterior aspect of the arm, posteroinferior to the border of the deltoid muscle, 3 B-cun inferior to the acromial angle.

 ✵jianliao(TE14): point on the shoulder, posterior to jianyu(LI15),in the depression inferior and posterior to the acromion when the arm is abducted.Jianliao locates on the shoulder girdle, in the depression between the acromial angle and the greater tubercle of the humerus.

 ✵tianliao(TE15): point on the scapula, at the midpoint between jianjing(GB21) and quyuan(SI13), at the superior angle of the scapula.Tianliao locates in the scapular region, in the depression superior to the superior angle of the scapula.

 ✵tianyou(TE16): point on the lateral side of the neck,directly below the posterior border of the mastoid process, on the level of the mandibular angle, and on the posterior border of the sternocleidomastoid muscle.Tianyou locates in the anterior region of the neck, at the same level as the angle of the mandible, in the depression posterior to the sternocleidomastoid muscle.

 ✵yifeng(TE17): point posterior to the ear lobe, in the depression between the mastoid process and mandibular angle.Yifeng locates in the anterior region of the neck, posterior to the ear lobe, in the depression anterior to the inferior end of the mastoid process.

 ✵chimai(TE18): point on the head, at the center of the mastoid process, and at the junction of the middle third and lower third of the line connecting jiaosun(TE20) and yifeng(TE17) along the curve of the ear helix.Chimai locates on the head, at the centre of the mastoid process, at the junction of the upper two thirds and lower one third of the curved line from TE17 to TE20.

 ✵luxi(TE19): point on the head, at the junction of the upper third and middle third of the line connecting jiaosun(TE20) and yifeng(TE17) along the curve of the ear helix.Luxi locates on the head, at the junction of the upper one third and lower two thirds of the curved line from TE17 to TE20.

 ✵jiaosun(TE20): point on the head, above the ear apex within the hairline.Jiaosun locates on the head, just superior to the auricular apex.

 ✵ermen(TE21): point on the face, anterior to the supratragic notch, in the depression behind the posterior border of the condyloid process of the mandible.Ermen locates on the face, in the depression between the supratragic notch and the condylar process of the mandible.

 ✵erheliao(TE22): point on the lateral side of the head, on the posterior margin of the temples, anterior to the anterior border of the root of the ear auricle and posterior to the superficial temporal artery.Erheliao locates on the head, posterior to the temple hairline, anterior to the auricular root, posterior to the superficial temporal artery.

 ✵sizhukong(TE23): point on the face,in the depression of the lateral end of the eyebrow.Sizhukong locates on the head, in the depression at the lateral end of the eyebrow.

 
Acupoints:Meridian Points.

 Introduction: The meridian points are acupuncture point of a regular meridian.Introduction of Acupoints:Meridian Points,Meridian Points of lung meridian,Meridian Points of large intestine meridian,Meridian Points of stomach meridian,Meridian Points of spleen meridian,Meridian Points of heart meridian,Meridian Points of small intestine meridian,Meridian Points of bladder meridian,Meridian Points of kidney meridian,Meridian Points of pericardium meridian,Meridian Points of triple energizer meridian,Meridian Points of gallbladder meridian,Meridian Points of liver meridian.,Meridian Points of governor vessel,Meridian Points of conception vessel.

 
References:
  • 1.Meridian Points of triple energizer meridian.

 Edit date:
   cool hit counter